Neutraal in koolstof sinds 2015

Ontdek onze reis naar koolstofneutraliteit

Neutraal in koolstof sinds 2015

Om onmiddellijk bij te dragen aan de stabilisering van het klimaat, hebben wij besloten om vanaf 2021 een koolstofneutrale onderneming te worden. Omdat we ons bewust zijn van de klimaatnoodsituatie, willen we sinds 2015 ook onze historische koolstofemissies compenseren.

Op de Dag van de Aarde, 22 april 2021, werd Hardloop koolstofneutraal met terugwerkende kracht tot 2015!

Het hele Hardloop-team is zeer enthousiast en nederig door deze nieuwe status, die we zien als een beginpunt, niet een eindpunt. Ontdek op deze pagina onze aanpak om klimaatneutraal te worden!

Waarom is koolstofneutraal worden belangrijk?

Respecteer de Overeenkomst van Parijs: de overproductie van CO2 (kooldioxide) als gevolg van onze productie- en consumptiepatronen is grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Deze opwarming ontwricht het leven op aarde en veroorzaakt tal van klimaatrampen: droogtes, overstromingen, cyclonen, smeltende gletsjers, uitsterven van diersoorten...

Beperking van de opwarming van de aarde: in de Klimaatovereenkomst van Parijs (COP21), die op 22 april 2016 - de Dag van de Aarde - voor ondertekening is opengesteld, is als doelstelling vastgesteld dat de wereldeconomie vanaf 2050 klimaatneutraal moet zijn. Het is nu door meer dan 180 landen geratificeerd en heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau door de overproductie van CO2> (kooldioxide) te verminderen.

Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel dat essentieel is voor het leven op aarde. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur van onze planeet -18°C bedragen, tegen een huidig gemiddelde van 15°C. De aarde ontvangt energie van de zon in de vorm van straling. De zonnestralen dringen door de atmosfeer, die uit gassen bestaat, en bereiken het aardoppervlak. De lucht, de oceanen en de bodem absorberen de energie van deze stralen. De geabsorbeerde energie wordt afgegeven als warmte, de infrarode stralen. Broeikasgassen (waaronder CO2) vangen dit infrarood op en stoten het af naar het aardoppervlak. Dit verschijnsel draagt bij tot de natuurlijke opwarming van de planeet. Niettemin leidt de overproductie van broeikasgassen en in het bijzonder van CO2, uitgestoten door menselijke activiteiten, tot verstoring van het klimaat.

Volgens het jaarlijkse bulletin van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), een VN-agentschap, "was de laatste keer dat de aarde vergelijkbare CO2-niveaus (d.w.z. boven 400 ppm) kende, drie tot vijf miljoen jaar geleden: de temperatuur was toen 2-3°C hoger en de zeespiegel 10-20 meter hoger dan nu". Het is noodzakelijk om onverwijld te handelen.

"Onze kinderen moeten ook kunnen genieten van wandelen, rennen, glijden, klimmen en het verkennen van een gezonde planeet. Daarom hebben we besloten niet te wachten en snel koolstofneutraal te worden." Julien JEREMIE - Medeoprichter van Hardloop

Hoe is Hardloop koolstofneutraal geworden?

Stap 1: Onze emissies meten
m klimaatneutraliteit te bereiken, hebben wij eerst onze koolstofvoetafdruk gemaakt in samenwerking met ClimatePartner (een onafhankelijke speler die gespecialiseerd is in klimaatbescherming). Om te beginnen hebben wij rekening gehouden met onze directe emissies (van verwarming, scope 1) en indirecte emissies van aangekochte energie (elektriciteit, scope 2). Vervolgens hebben wij indirecte emissies toegevoegd waarover wij minder directe controle hebben (scope 3). Naast de gebruikelijke Scope 3-emissies (zakenreizen, gebruik van servers, telewerken, enz.) werden ook productgerelateerde emissies (verpakking en levering aan klanten) berekend en in rekening gebracht.

De boekhouding van onze koolstofemissies is uitgevoerd op basis van het GreenHouse Gas Protocol.

Meer over ClimatePartner

Stap 2: Onze uitstoot verminderen
Om de COP21-doelstelling van een klimaatneutrale wereld te halen, is het absoluut noodzakelijk dat wij collectief onze uitstoot verminderen. Daarom nemen wij steeds meer initiatieven om onze uitstoot te verminderen: fietsreizen, keuze voor groene energie, recycling of hergebruik van karton, veralgemeend gebruik van telewerk, een catalogus met 15% ecologisch ontworpen producten en 90% tegen 2023... En dit is nog maar het begin! Ondanks onze inspanningen zijn er echter nog steeds een aantal emissies van onze activiteiten die wij nog niet tot nul hebben kunnen terugbrengen. Dus moeten we ze compenseren om klimaatneutraal te zijn.

Meer informatie over onze acties ten gunste van het milieu

Stap 3: Compensatie van onze CO2-uitstoot
Toen we eenmaal onze koolstofvoetafdruk hadden, gingen we, om onze uitstoot te compenseren, op zoek naar projecten die de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer helpen verminderen en zo het klimaat beschermen. Als geëngageerde speler sinds onze lancering via onze recyclingsacties en het planten van bomen, hebben we natuurlijk beslist om 3 projecten te steunen in de continuïteit van onze acties om onze CO2 uitstoot te compenseren:

Wat betekent het voor een bedrijf om koolstofneutraal te zijn?

Ondernemingen waarvan de CO2-uitstoot is berekend en gecompenseerd door bijdragen aan internationaal erkende koolstofcompensatie projecten, worden koolstofneutraal genoemd. De compensatie van CO2-emissies, die volgt op preventie en reductie, is een essentiële stap in elke alomvattende aanpak van klimaatbescherming.

Broeikasgassen (BKG's) zoals CO2 zijn gelijkmatig verdeeld in de atmosfeer, zodat de concentratie overal op aarde ongeveer gelijk is. Het is derhalve irrelevant waar de emissies worden gegenereerd of verwijderd in termen van BKG-concentratie en het totale broeikaseffect. Vanaf dat moment, is het mogelijk om emissies die niet lokaal kunnen worden vermeden, te compenseren door klimaatbeschermingsprojecten op een heel andere locatie.

Wat is een klimaatbeschermingsproject?

Klimaatbeschermingsprojecten spelen een doorslaggevende rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde door de vermindering van broeikasgassen in een gecertificeerd proces. Deze projecten kunnen verband houden met bosbescherming, herbebossing of de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Bovendien dragen ze bij tot duurzame ontwikkeling in de landen waar ze worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door de voorziening van schoon drinkwater te verbeteren of lokale infrastructuur te ontwikkelen, banen te creëren of de biodiversiteit in stand te houden.

Om deze positieve effecten te meten zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN een internationaal erkend instrument. Zij bestrijken verschillende aspecten zoals de uitroeiing van armoede en honger, toegang tot onderwijs en werkgelegenheid, maar ook de ontwikkeling van schone en betaalbare energie.

De geselecteerde projecten voor koolstofcompensatie moeten voldoen aan internationaal erkende normen en worden daarom gecertificeerd en geverifieerd volgens de strenge criteria van normen zoals de 'Gold Standard' of de 'Verified Carbon Standard' (VCS). Zo wordt gegarandeerd en regelmatig gecontroleerd dat de projecten voldoen aan de klimaatbeschermingsdoelstellingen. Een van de belangrijkste eisen is dat de projecten werkelijk aanvullende maatregelen zijn en dat hun bijdrage aan de vermindering van CO2 in de atmosfeer meetbaar is.

Om als klimaatbeschermingsproject te worden erkend, moet een project aan de volgende criteria voldoen:

Additionaliteit: alleen projecten die afhankelijk zijn van aanvullende financiële steun komen in aanmerking. Het project zou dus alleen mogelijk moeten zijn dankzij de tegenprestatie die wordt ontvangen in ruil voor de CO2-reductie. Het project moet volledig worden gefinancierd door de verkoop van emissierechten en er moet worden aangetoond dat er geen andere financieringsmogelijkheden zijn. Projecten die economisch levensvatbaar zijn en ook zonder deze inkomsten kunnen worden gerealiseerd, voldoen niet aan dit criterium en kunnen derhalve niet worden gebruikt om CO2-emissies te compenseren.

Uitsluiting van dubbeltellingen: de reductie van CO2 mag slechts eenmaal worden geteld en mag niet elders zijn geteld. Dit moet door de projecteigenaar worden gegarandeerd. Daarbij kan een zonne-energiecentrale die groene stroom produceert, niet worden opgenomen in een klimaatbeschermingsproject aangezien elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen reeds wordt meegerekend voor de nationale emissiereductiedoelstellingen in Duitsland.

Duurzaamheid: emissiereducties moeten een minimale duur hebben. Dit criterium is bijzonder belangrijk voor herbebossings- en bosbeschermingsprojecten: de projecteigenaar moet garanderen dat de betrokken gebieden gedurende verschillende decennia in stand zullen worden gehouden. Bossen die op korte termijn door brand worden gerooid en in weiland worden omgezet, kunnen niet in een klimaatbeschermingsproject worden opgenomen.

Verificatie door onafhankelijke accountants: klimaatbeschermingsprojecten moeten regelmatig op alle bovengenoemde criteria worden gecontroleerd door onafhankelijke derde partijen zoals TÜV, PwC of SGS. De controleurs gaan na of de normen worden nageleefd en kwantificeren achteraf de werkelijke CO2-reductie. Er worden dan ook regelmatig voortgangsverslagen over de projecten opgesteld.

"Wij zijn ons er ten volle van bewust dat dit niet voldoende is en dat wij verre van volmaakt zijn. Samen met jou en onze partners hebben we nog vele lange wegen te gaan. Maar we zijn er zeker van dat we de goede richting opgaan... We moeten allemaal minder en beter consumeren! " Guillaume RICHARD - Medeoprichter van Hardloop

;