Gratis levering vanaf € 100
Gratis retourneren binnen 100 dagen

 


Algemene Verkoopvoorwaarden van de website

https://nl.hardloop.com


 

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden regelen de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop gesloten tussen HARDLOOP, naamloze vennootschap met een kapitaal van 186.384 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Annecy onder nr. 802 166 199, intracommunautair BTW-nummer: FR01 802 166 199, telefoon: 01 84 67 14 24, e-mailadres: hello@hardloop.com, die de website https://nl.hardloop.com/ beheert (hierna de "website") en elke persoon die een aankoop doet via de website https://nl.hardloop.com/ (hierna de "website").

 

1 – Definities

In dit document worden termen, in het enkelvoud of meervoud, als volgt gedefinieerd:

 • "Klant": iedere natuurlijke persoon van ten minste 18 jaar die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit, die contractueel bekwaam is en die ten minste één keer op de Website heeft besteld voor de aankoop van een artikel. De Klant heeft een Gebruikersaccount op https://nl.hardloop.com/;
 • "Formulier": registratieformulier dat de Gebruiker dient in te vullen om een account aan te maken op de Website na kennis te hebben genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden;
 • "Partijen": HARDLOOP, de Klant, de Gebruiker, de Aanbieder of de Abonnee;
 • "Website": Website https://nl.hardloop.com/ en de diensten die zij aanbieden;
 • "Abonnee": elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit, die contractueel bevoegd is en die gebruik maakt van de Dienst Sportieve Prestaties;
 • "Gebruiker": iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich voor eigen doeleinden op de website https://nl.hardloop.com/ heeft geregistreerd als Klant, Abonnee en/of Lid van de community.

 

2 - Prijzen van de artikelen

Alle prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten zoals aangegeven in Artikel 4 - Verzending en Levering.

De artikelen worden gefactureerd op basis van de actuele prijzen die op de Website worden gepubliceerd op het moment van de registratie van de bestelling.

De artikelen blijven eigendom van HARDLOOP tot volledige betaling is ontvangen.

 

3 - Bestelling

3.1. Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Het plaatsen van een bestelling is onderworpen aan het aanmaken van een Gebruikersaccount indien de Klant er geen heeft, de aanvaarding, uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling, van alle bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die vooraf ter kennis van de Klant werden gebracht.

De validatie van de bestelling door de Klant, na recapitulatie van de bestelling, impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

HARDLOOP kan zich te allen tijde genoodzaakt zien deze Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen. De Algemene Verkoopvoorwaarden die op het contract van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de dag waarop de Klant de bestelling plaatst.

3.2. Bestelprocedure

Bij het plaatsen van de bestelling garandeert de klant dat hij/zij de wettelijke bevoegdheid heeft om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden en een verkoopovereenkomst met HARDLOOP aan te gaan.

Bij het plaatsen van de bestelling zorgt de Klant ervoor dat hij/zij juiste en volledige informatie verstrekt, met name wat betreft zijn/haar adres en de plaats van levering. Hij/zij verstrekt ook een geldig telefoonnummer en e-mailadres.

HARDLOOP behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

Om de bestelling te kunnen plaatsen, dient de Klant HARDLOOP gegevens over hem/haar verstrekken en de in het bestelproces gevraagde informatie in te vullen.

Het verkoopcontract komt tot stand wanneer de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt die hem vooraf ter kennis werden gebracht, na de bestelling te hebben gerecapituleerd, onverminderd de bepalingen betreffende het eigendomsvoorbehoud en de mogelijkheden tot herroeping en annulering van de bestelling. De validatie van de bestelling houdt in dat de Klant uitdrukkelijk instemt met de hoeveelheden, de prijzen en de aard van de aangekochte artikelen.

Zolang de betaling niet is verricht, kan de Klant naar de vorige pagina's terugkeren, de bestelling corrigeren en de eerder verstrekte informatie wijzigen.

Een bevestigingse-mail, met al deze informatie en een kopie van de Algemene Verkoopvoorwaarden op een duurzame drager, wordt naar de Klant gestuurd na validatie van de bestelling.

De bestelprocedure is als volgt:

 • artikelen kiezen en toevoegen aan het winkelmandje;
 • validatie van de inhoud van het winkelmandje;
 • identificatie op de Website indien de Klant nog niet geïdentificeerd is;
 • keuze van de leveringsmethode;
 • aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden die hem/haar vooraf ter kennis zijn gebracht;
 • keuze van de betalingswijze;
 • validatie van de betaling;
 • ontvangst van een e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Tijdens deze verschillende fasen kan de Klant:

 • de details van de bestelling en het totaalbedrag te bekijken;
 • eventuele fouten corrigeren;
 • vervolgens de bestelling bevestigen om de aanvaarding aan te geven.

3.3. Eigendomsvoorbehoud

HARDLOOP behoudt zich de eigendom van de artikelen voor tot volledige betaling van de aankoop, d.w.z. tot de inning van het bedrag van de bestelling door HARDLOOP, overeenkomstig de artikelen 2367 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Bij gebreke van volledige betaling kunnen verkochte artikelen terug worden geëist, onverminderd de overdracht op de klant, vanaf het ogenblik van de levering, van de risico's van verlies of bederf van de artikelen, alsmede van de schade die zij kunnen veroorzaken.

3.4. Beschikbaarheid van artikelen

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden artikelen.

HARDLOOP stemt ermee in om bestellingen die via de website zijn ontvangen alleen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden te honoreren.

Indien een of meer bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, verbindt HARDLOOP zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk, vóór de datum van levering van de bestelling, hiervan op de hoogte te brengen en, indien de klant besluit de verkoop te annuleren, hem binnen veertien (14) dagen na deze opzegging terug te betalen. De bestelling van de Klant zal dan automatisch worden geannuleerd.

 

4 - Verzending en Levering

De plaats en de datum van levering worden door de partijen vastgesteld.

4.1. Leveringstermijnen en kosten

De leveringstermijn wordt door de Partijen bij het plaatsen van de bestelling overeengekomen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en, in voorkomend geval, van de vervoerders, in de volgorde van aankomst van de bestellingen.

Voor leveringen in Nederland kan de Klant kiezen uit de volgende opties:

 • Levering in een van de afhaalpunten van de groep La Poste (DPD) voor € 3,95 (gratis bij aankopen vanaf € 100) binnen 72 tot 96 uur vanaf de datum van verzending, van maandag tot en met zaterdag;
 • Als u uw bestelling thuis of op kantoor wilt laten bezorgen (DPD), bedragen de bezorgkosten € 4,95 voor bestellingen onder de 100 euro en € 3,95 voor bestellingen boven de € 100.
   

4.2. Niet leveren binnen de voorziene termijn

Behoudens overmacht kan de klant bij niet-levering binnen de gestelde termijn de bestelling annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan het volgende adres: HARDLOOP, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy of schriftelijk op een andere duurzame drager, indien HARDLOOP, nadat hij HARDLOOP op dezelfde wijze heeft aangemaand om de levering binnen een redelijke extra termijn uit te voeren, deze niet binnen deze termijn heeft uitgevoerd.

In dat geval worden de door de Klant betaalde bedragen volledig terugbetaald.

4.3. Gebreken bij de levering

De Klant dient de staat van de geleverde artikelen te controleren.

Elke onregelmatigheid met betrekking tot de artikelen (beschadiging, ontbrekende artikelen in vergelijking met de bestelbon, gebroken of defecte artikelen) dient binnen drie (3) dagen na ontvangst van de bestelling aan HARDLOOP te worden gemeld volgens de procedure beschreven in artikel 6 hieronder, onverminderd de rechten van de Klant met betrekking tot de wettelijke garantie van conformiteit en verborgen gebreken (artikel 11.1 hieronder).

Voor elke levering aan een plaatselijke handelaar in het netwerk van DPD of Mondial Relay, dient de klant de inhoud van het pakket en de staat van de artikelen op het relaispunt te controleren alvorens een leveringsbon (papier of elektronisch) te ondertekenen.

Geopende, onvolledige en/of beschadigde artikelen dient door de Klant niet te worden aanvaard.

Alle door HARDLOOP aangeboden artikelen zijn onderworpen aan de wettelijke garantie van overeenstemming van artikel L. 217-4 en volgende van het Wetboek van Consumptie en verborgen gebreken van de verkochte zaak onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zoals aangegeven in artikel 11.1.

4.5. Moeilijkheden bij de levering die te wijten zijn aan de Klant

Indien onjuiste informatie wordt verstrekt, zijn de vertragingen en de eventuele financiële gevolgen daarvan voor rekening van de Klant. In dit geval behoudt HARDLOOP zich het recht voor om, naast de leveringskosten, een forfaitaire vergoeding voor de verwerking van de bestelling van 5,90 euro in rekening te brengen. HARDLOOP verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van de Klant de details van de gemaakte kosten te verstrekken.

 

5 - Betaling

De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat de betaling van een bestelling op de Website zal worden verwerkt door de aanbieders van betaaloplossingen van HARDLOOP, de bedrijven Stripe, Paypal.

Wanneer de Klant zijn bestelling wenst te valideren door de prijs te betalen, zal hij automatisch doorverwezen worden naar de beveiligde internetpagina beheerd door de firma Stripe, Paypal

Voor elke online betaling met Creditcard garandeert de Klant dat hij/zij het recht heeft om de kaart te gebruiken waarvan de referenties zijn aangegeven bij de bestelling.

De betaling van de aankopen geschiedt naar keuze van de Klant:

 • per Creditcard: Visa, MasterCard, Carte Bleue, uitgegeven in Frankrijk,
 • door PayPal,
 • door iDeal

De informatie met betrekking tot de bestelling van de Klant, met inbegrip van de gegevens van de Creditcard die nodig zijn voor de betaling van de bestelling, is onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking.

Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is de beveiliging van de transactie. De beveiligde online betaaloplossing van Stripe en HARDLOOP waar de Klant zijn aankoop doet, zijn de ontvangers van de gegevens met betrekking tot zijn bestelling. Het niet toezenden van gegevens in verband met de bestelling verhindert de voltooiing en de analyse van de transactie.

Overeenkomstig de wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 beschikt de klant op elk moment over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot al zijn/haar persoonlijke gegevens, door HARDLOOP te schrijven via het contactformulier.

HARDLOOP behoudt zich het recht voor om de door de klant verstrekte persoonsgegevens te controleren en alle maatregelen te nemen die nodig worden geacht om na te gaan of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd, ook degene is die de bestelling heeft geplaatst, om elke frauduleuze betaling te voorkomen. Deze verificatie kan de vorm aannemen van een verzoek om een identiteitsbewijs en/of een bewijs van woonplaats en/of bankdocumenten (RIB of geannuleerde cheque). Het uitblijven van een reactie van de Klant op een dergelijk verzoek binnen twee (2) dagen na het verzoek van HARDLOOP leidt automatisch tot annulering van de betreffende bestelling, zonder mogelijkheid tot latere reclamatie.

Het staat HARDLOOP ook vrij om een bestelling die een of meer risicofactoren van frauduleus gebruik van een creditcard zou inhouden, direct te annuleren.

 

6 - Recht op Herroepig en op Ruilen

6.1. Herroepingsrecht

De Klant beschikt over een wettelijke termijn van veertien (14) volle dagen om zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen vanaf de datum van ontvangst van de artikelen, zonder opgaaf van reden of betaling van een boete. Indien een bestelling aanleiding geeft tot meerdere leveringen, begint de herroepingstermijn te lopen vanaf de datum van ontvangst van het laatste artikel door de Klant.

De voorwaarden voor de uitoefening van dit herroepingsrecht zijn vermeld in artikel 6, lid 2.

De retourkosten worden door HARDLOOP aangeboden onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 6.2.

HARDLOOP verlengt het herroepingsrecht van de klant tot zestien (16) dagen extra, mits aan de in de onderstaande paragraaf genoemde voorwaarden wordt voldaan. De herroepingstermijn voor de Klant bedraagt derhalve honderd (100) dagen.

6.2. Voorwaarden voor herroeping

De Klant kan zijn/haar herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden is gevoegd en door dit binnen de in artikel 6.1 gestelde termijn of door binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij/zij de wens tot herroeping te kennen geeft, naar het volgende adres te sturen: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy. De Klant kan zijn/haar verzoek tot herroeping ook invullen en verzenden via de rubriek "Mijn Hardloop" op de Website.

Als de bestelling van de klant uit meerdere artikelen bestaat en hij/zij meer dan één artikel wil retourneren, dient hij/zij precies de artikelen aan te geven waarvoor hij/zij wenst te worden vergoed in het herroepingsformulier of alle artikelen selecteren die hij/zij vergoed wenst te krijgen in de sectie "Mijn Hardloop" bij het verzoek om retournering.

Zodra HARDLOOP het verzoek tot herroeping verwerkt heeft, wordt een retourlabel naar de Klant gestuurd, die het pakket dan gratis kan terugsturen bij een plaatselijke winkelier van het So Colissimo netwerk of een postkantoor.

De geretourneerde artikelen dienen nieuw en ongebruikt te zijn en in de originele, onbeschadigde doos te zitten.

De Klant moet alle aan hem/haar geleverde artikelen waarvoor terugbetaling wordt gevraagd, onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het retourlabel aan HARDLOOP terugsturen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Klant het artikel of de artikelen retourneert vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

Het (de) geretourneerde artikel(en) wordt (worden) binnen veertien (14) dagen na de mededeling van diens besluit om de overeenkomst te herroepen, terugbetaald, inclusief verzendkosten (tenzij de Klant heeft gekozen voor een leveringsoptie die duurder is dan de standaardoptie die door HARDLOOP wordt aangeboden).

Indien de Klant het artikel of de artikelen terugstuurt met een vervoersmiddel dat niet door HARDLOOP is gevalideerd en in die zin de kosten voor de terugzending op zich heeft genomen, kan hij/zij geen aanspraak maken op terugbetaling door HARDLOOP.

Bovendien wordt de terugbetaling uitgesteld tot de goederen door HARDLOOP zijn ontvangen of tot de Klant het bewijs heeft geleverd van de verzending van deze goederen naar het volgende adres: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, waarbij de datum van het eerste van deze feiten in aanmerking wordt genomen.

De terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt om de producten te kopen, tenzij beide Partijen een ander betaalmiddel overeenkomen.

In ieder geval brengt deze terugbetaling geen kosten voor de Klant met zich mee.

6.3. Verzoek om ruilen en verzending van de opdracht tot ruilen

In plaats van terugbetaling van de artikelen, kan de Klant verzoeken om één of meer artikelen van zijn bestelling te ruilen.

In dit geval vult de klant zijn of haar ruilverzoek in en verstuurt het vanuit de rubriek "Mijn Hardloop" op de Website.

Idien de bestelling van de Klant meerdere artikelen bevat en hij/zij meer dan één artikel wil ruilen, dienen de artikelen die hij/zij wenst te ruilen te worden geselecteerd in het gedeelte "Mijn Hardloop".

Na verwerking van de aanvraag tot terugzending door HARDLOOP, wordt een retouretiket naar de Klant gestuurd, die het pakket dan gratis kan terugsturen bij een plaatselijke winkelier van het So Colissimo netwerk of een postkantoor.

De door de Klant gevalideerde wijze van terugzending kan achteraf niet worden gewijzigd.

De geretourneerde artikelen dienen nieuw en ongebruikt te zijn en in de originele, onbeschadigde doos te zitten.

De klant dient alle aan hem geleverde artikelen waarvoor hij/zij omruiling vraagt, onverwijld en uiterlijk binnen honderd (100) dagen na de mededeling door HARDLOOP van het retourlabel aan HARDLOOP terug te sturen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Klant het artikel of de artikelen terugzendt vóór het verstrijken van de termijn van honderd (100) dagen.

De omruilorder wordt binnen dezelfde termijn verwerkt als de oorspronkelijke bestelling, na afhandeling van de retourzending door ons magazijn.

Indien het bedrag van de ruilbestelling van de Klant hoger is dan het bedrag van zijn oorspronkelijke bestelling, kan hij/zij het verschil online betalen met een Creditcard.

De verzending van de ruilorder van de Klant is afhankelijk van de validatie van deze betaling.

Indien het bedrag van de omgeruilde bestelling van de klant lager is dan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, zal HARDLOOP het verschil terugbetalen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het pakket door ons magazijn indien het pakket is afgegeven bij een lokaal handelsnetwerk DPD of Mondial Relay of in een postkantoor met behulp van het retourlabel dat voor dit doel is verstrekt.

De Klant dient het bewijs van afgifte van het pakket dat hem zal worden overhandigd te bewaren.

In geval van verlies van het pakket kan zonder dit bewijs van storting geen vrijgave van de bestelling, omruiling of terugbetaling plaatsvinden.

De Klant beschikt over een termijn van 100 (honderd) werkdagen vanaf de datum van afgifte van het retourpakket om een vordering met betrekking tot de retourzending in te dienen.

Na deze periode worden geen aanvragen meer aanvaard.

De klant dient zijn klacht per e-mail te sturen via het contactformulier op de pagina Klantenservice van HARDLOOP of per post naar het volgende adres: HARDLOOP, Klantenservice, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy.

6.4. Status van de artikelen

Alle teruggestuurde artikelen (producten, originele verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) dienen perfect intact te worden teruggestuurd.

Bij ontvangst van het pakket zal HARDLOOP de perfecte staat van de geretourneerde goederen beoordelen. Geen enkele terugzending zal worden aanvaard indien de teruggezonden artikelen zichtbaar door de Klant werden gebruikt of beschadigd en dit gebruik of deze beschadiging de artikelen ongeschikt maakt voor verkoop.

Indien de terugzending door HARDLOOP wordt geweigerd, worden de artikelen op kosten van HARDLOOP aan de Klant teruggezonden zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of recht op terugbetaling, behalve voor de latere uitoefening van zijn garantierechten op de verkochte artikelen.

In het geval van een omruiling, als de geretourneerde artikelen zichtbaar gebruikt of beschadigd zijn door de Klant en dat dit gebruik of deze schade ze ongeschikt maakt voor verkoop, kan HARDLOOP alle overeenkomstige invorderingsacties op de Klant uitoefenen.

 

7 - Veiligstellen van transacties

HARDLOOP maakt gebruik van alle middelen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens die op het web en op de website worden verzonden, te waarborgen.

In dit verband maakt de Website gebruik van de beveiligde online betaaloplossingen Stripe en Paypal.

 

8 - Klantenservice

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de HARDLOOP Klantenservice:

 • per telefoon van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur op +33 1 84 67 14 24 (kosten van een nationaal gesprek vanaf een vaste lijn). Voor elke vraag in verband met een bestelling of een retourzending, dient de Klant zijn bestelnummer of traceernummer bij de hand te hebben voordat hij belt. Dit nummer is te vinden in de persoonlijke "Mijn Hardloop" ruimte van de Klant;
 • per e-mail via het contactformulier hello@hardloop.com
 • per post naar HARDLOOP, Klantendienst, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy.

 

9 - Aansprakelijkheid

HARDLOOP is jegens de Klant volledig verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het met de Klant gesloten contract.

HARDLOOP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van het contract in geval van overmacht, het optreden van een feit dat aan de Klant kan worden toegeschreven of een onvoorzien en onoverkomelijk ongemak dat inherent is aan het gebruik van het Internet, met inbegrip van een onderbreking van de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

De HARDLOOP website bevat hyperlinks naar andere websites. HARDLOOP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites indien deze in strijd zouden zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

De foto's en illustraties bij de producten op onze website hebben geen contractuele waarde en vallen daarom niet onder de verantwoordelijkheid van HARDLOOP.

 

10 - Garantie - Uitsluiting

10.1. Wettelijke garanties

De Klant kan een beroep doen op de wettelijke conformiteitsgarantie waarin het Wetboek van Consumentenrecht voorziet, en met name op de volgende artikelen:

Artikel L. 217-4: "De verkoper dient de goederen conform de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het tijdstip van levering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd."

Artikel L. 217-5: "De goederen stemmen overeen met het contract:

 1. Of het geschikt is voor het gebruik dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht en, zo ja:
  • of het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de koper bij wijze van monster of model zijn getoond;
  • of het de kwaliteiten heeft die een koper gerechtvaardigd mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;
 2. Of indien zij de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder doel dat door de koper is gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard».

Artikel L. 217-12: "De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de levering van de goederen."

HARDLOOP is eveneens verantwoordelijk voor gebreken aan het verkochte goed onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij ze had gekend."

Artikel 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek: "De vordering wegens gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek."

10.2. Uitsluiting

In geval van accidentele materiële schade dekt de garantie niet de schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het artikel.

De garanties dekken niet de vervanging van verbruiksgoederen, storingen die te wijten zijn aan slecht functionerende accessoires, noch gebreken en de gevolgen daarvan die te wijten zijn aan het optreden van een niet-erkende reparateur.

HARDLOOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de artikelen door de Klant.

 

11 - Intellectueel eigendom

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn en blijven alle illustraties, afbeeldingen, presentatiewijzen, grafieken, tekens van de Website het exclusieve eigendom van HARDLOOP of van de houders van dergelijke rechten die aan HARDLOOP een exploitatierecht hebben verleend.

Elke reproductie, voorstelling of gebruik van deze rechten door een Klant vormt een fout die aanleiding kan geven tot gerechtelijke stappen.

 

12 - Overeenkomst over bewijs

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Partijen met het oog op de uitvoering van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden langs elektronische weg met elkaar kunnen communiceren. De partijen komen overeen dat de tussen hen uitgewisselde e-mails een geldig bewijs vormen van de inhoud van hun uitwisselingen en, in voorkomend geval, van hun verbintenissen, met name met betrekking tot het doorgeven en aanvaarden van bestellingen.

Bovendien vormen de door HARDLOOP geregistreerde gegevens, behoudens tegenbewijs, het bewijs van de uitwisselingen tussen HARDLOOP en de cliënt.

 

13 - Volledigheid - Scheidbaarheid

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig zijn of geen bindende kracht of werking hebben, zal deze nietigheid, ongeldigheid of het ontbreken van bindende kracht of werking niet leiden tot de nietigheid, ongeldigheid of het ontbreken van bindende kracht of werking van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, aangezien de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden scheidbaar zijn.

 

14 - Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk of verplicht tot vergoeding van enige schade die de andere partij lijdt ten gevolge van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van het geheel of een deel van haar contractuele verplichtingen indien, en alleen indien, deze niet-nakoming of gebrekkige nakoming het gevolg is van of uitsluitend te wijten is aan een geval van overmacht zoals omschreven in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie van de voltallige vergadering van het Hof van Cassatie.

De Partij die zich op overmacht wil beroepen, dient de andere Partij daarvan per e-mail in kennis te stellen zodra zij er kennis van heeft gekregen en uiterlijk vijf (5) dagen nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

 

15 - Toepasselijk recht

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

 

16 - Geschillen

De Klant wordt in kennis gesteld van de mogelijkheid om, in geval van een geschil, een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

De Klant zich ondermeer kosteloos tot een bemiddelaar wenden. De lijst van gerechtelijke bemiddelaars is beschikbaar op https://www.conciliateurs.fr/.

Indien deze poging tot minnelijke schikking mislukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken.